algemene-voorwaarden voor de webshop voor mozaiek en Tiffany
 
Algemene voorwaarden:
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtshandelingen gedaan of aangegaan door Glaskadoenzo, hierna te noemen Verkoper, aan of met een derde, hierna te noemen Koper.

2. Een algemene verwijzing door de Koper naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot de toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de koper wordt door de Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Afspraken, in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voorzover deze door de Verkoper schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts voor de desbetreffende transactie.


1. Leveringsvoorwaarden

1.1 Bestellingen via de internetwinkel overeengekomen worden direct verzonden bij het op voorraad zijn van het artikel en bij het voldaan zijn van de betalingsverplichting van de koper. Wanneer de leverdatum langer wordt dan eerder aangegeven, dan wordt u hierover geïnformeerd.

1.2 Bestellingen die op enigerwijze bij Glaskadoenzo zijn gedaan zijn rechtsgeldig en bindend.

1.3 Bestellingen kunnen kosteloos worden geannuleerd.

1.4 Na ontvangst van de zending heeft u 14 dagen om uw zending zonder opgaven van reden terug te sturen.  U moet telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen voor toestemming en instructies voordat u een artikel terug stuurt.
Na ontvangst van uw bestelling zullen wij binnen 30 dagen overgaan tot retour betaling, minus de verzendkosten, mits de artikelen onbeschadigd en in de originele verpakking zitten. 
Voor handeling en verwerkingskosten rekenen wij 25% van het aankoop bedrag.

1.5 Indien de betaling van een vooraf te betalen bestelling niet binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen wordt betaald, zullen wij de order annuleren.


2. Beschadigingen / gebreken

2.1 De Verkoper is niet aansprakelijk voor beschadiging of te niet gaan tijdens vervoer of verzending, ongeacht of vervoer of verzending door of namens de verkoper, koper of derden geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of bij aantoonbare nalatigheid van de verkoper. In alle gevallen zal de verkoper met de koper in overleg treden om de opgelopen schade naar tevredenheid van beide partijen op te lossen.

2.2 In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient de Koper de Verkoper binnen twee dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd in gebreke te stellen, tezamen met de factuur, waarop de missende artikelen zijn aangegeven. Na deze termijn kan koper geen beroep meer doen op enig gebrek.

2.3 In geval van uiterlijke gebreken heeft de Verkoper de keuze de betreffende zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van de Koper.

2.4 Afwijkingen in vorm en uitvoering ten opzichte van de afbeelding op de website die de functie en kwaliteit van het product niet beinvloeden worden voorbehouden. Afwijkingen van kleuren op de website tegenover orginele kleuren zijn voorbehouden op grond van het feit dat de kleurechtheid van digitale foto's niet te garanderen is.
2.5 Afwijkingen van de kleur na levering en blootstelling aan zonlicht zijn voorbehouden op grond van het feit dat de kleurechtheid niet gegarandeerd is.


3. Ruilvoorwaarden

3.1 Voor een product: om in aanmerking te komen voor ruilen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- de orginele factuur moet voorhanden zijn
- de aankoop mag niet langer dan 2 weken geleden zijn
- het product moet in de oorspronkelijke verpakking aan de verkoper worden overhandigd
- het product moet in verkoopbare toestand zijn

3.2 De Koper dient via e-mail aan te geven dat zij het bedrag terug wil ontvangen, met daarbij de reden.

3.3 Indien aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan het artikel geruild worden voor een ander artikel uit de webwinkel of winkel.


Inhoud
Geen inhoudsopgavegegevens gevonden.

4. Prijzen

4.1 De artikel prijzen in de webwinkel zijn inclusief BTW en verpakkingskosten. De artikelen in de winkel zijn inclusief BTW.

4.2 Het uitleveren van een order wordt belast aan de Koper met transportkosten volgens de in dat jaar geldende tarieven van PostNL.


4.3 Het uitleveren van een order wordt belast aan de Koper met transportkosten volgens de in dat jaar geldende tarieven van UPS

4.4 Indien de leveranciers van de Verkoper de prijzen verhogen, is de Verkoper gerechtigd de door hem met de Koper overeengekomen prijs te verhogen. De Verkoper zal de Koper vooraf informeren. De Koper heeft in dit geval gelegenheid van de transactie af te zien.

4.5 De Verkoper houdt zicht het recht voor de kosten van speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van de Koper voor rekening van de Koper te brengen.

4.6 De Verkoper houdt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen. Hij verplicht zich wel om dit in overleg te doen met de Koper en deze in de gelegenheid te stellen de order te annuleren.

5. Overmacht

5.1 Indien de verkoper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder inbegrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden deze verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de Verkoper in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

6. Toepasselijk recht

6.1 Op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Alle geschillen welke verband houden met de werkwijze van de Verkoper zullen bij uitsluiting van alle andere rechters worden beslecht door de Nederlandse rechter en wel die welke relatief compentent is voor de vestigingsplaats waar Glaskadoenzo gevestigd is.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Glaskadoenzo geleverde goederen blijven eigendom van Glaskadoenzo tot volledige betaling van deze goederen heeft plaatsgevonden. Tot die tijd blijven de goederen zonder voorbehoud opeisbaar en dienen deze goederen in de originele staat te blijven.
 
 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN